Logo MARR

Strefa

efektywnej transformacji

Pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, szkolenia, doradztwo, dotacje

Wsparcie finansowe z usługami szkoleniowymi i konsultacyjnymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy

identyfikacja potrzeb uczestników

subsydiowane zatrudnienie, staże

wsparcie inicjatyw zwiększających zawodową mobilność geograficzną

dotacje na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

indywidualne porady zawodowe i psychologiczne

wsparcie
trenerskie

podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji lub kompetencji (szkolenia)

wsparcie adaptacyjne dla pracowników

pośrednictwo pracy i monitorowanie rynku pracy

warsztaty grupowe – program SPADOCHRON

wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

1 pracownicy zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych,

2 osoby nieaktywne zawodowo (tj. bierne zawodowo) zamieszkujące we wspólnym gosp. domowym z osobami o których mowa w pkt. 1

3 osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy)

4 pracodawcy z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, tj. dla pracodawcy u których przeważającym PKD (wskazanym we właściwym rejestrze) jest:

– sekcja B Górnictwo i wydobywanie (Działy 05, 06, 07, 09)

 • Dział 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego
 • Dział 06 – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Dział 07 – Górnictwo rud metali
 • Dział 09 – Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

– sekcja C – 28.92 Z (Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa),

– sektory i podsektory energochłonne – zgodnie z Informacją Prezesa URE to: 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.51, 20.13, 17.11, 17.12, 19.20, 23.14., 20.11

 • 24.10 Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.42 A Produkcja aluminium hutniczego
 • 24.42 B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43 Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44 Z Produkcja miedzi
 • 24.45 Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 24.51 Z Odlewnictwo żeliwa
 • 20.13 Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 17.11 Z Produkcja masy włóknistej
 • 17.12 Z Produkcja papieru i tektury
 • 19.20 Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 23.14 Z Produkcja włókien szklanych
 • 20.11 Z Produkcja gazów technicznych.

Wsparcie może być kierowane do ww. osób, które pracują lub mieszkają lub uczą się na terenie Małopolski Zachodniej. Osoby wskazane w pkt 1 pracują lub pracowały w branżach wskazanych w pkt 4.

Cel projektu

Celem projektu jest złagodzenie skutków transformacji poprzez kompleksowe wsparcie 885 UP (w tym 488 K) zamieszkujących lub uczących się lub pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: powiat chrzanowski, powiat olkuski, powiat oświęcimski, powiat wadowicki) należących do jednej z grup: pracownik dotknięty procesem transformacji energetycznej z branż/ sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia, zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika), osoba nieaktywna zawodowo zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie z osobami ww., osoba zainteresowana założeniem działalności gospodarczej na terenie Małopolski Zachodniej bez względu na status na rynku pracy oraz 25 pracodawców z branż/ sektorów podlegających transformacji w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.#FunduszeEuropejskie

Wartość całkowita projektu: 19 999 854,17 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 16 999 475,83 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 999 938,34 zł
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

 

Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Projekt „Strefa efektywnej transformacji” jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (Partner projektu) w partnerstwie.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w tygodniowych cyklach od poniedziałku do piątku (w piątki do godziny 12:00).
 
Jednocześnie informujemy, że w kwietniu 2024 r. limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 5 osób w przypadku Partnera projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów.
 
Nabory prowadzone są odrębnie przez Partnera wiodącego oraz Partnerów projektu (szczegóły w Regulaminie projektu).
 

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie Partnera wiodącego, tj. Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

szih

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu

tozch

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Rezultaty

Umożliwienie 885 osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, a także ich nieaktywnych zawodowo członków rodzin i osobom chcącym założyć DG bez względu na status na RP możliwość przekwalifikowania się, zdobycia nowych kwalifikacji / kompetencji / umiejętności, podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej, co złagodzi negatywne skutki transformacji.

Kontakt

Partner Projektu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelicka 1; I piętro, pokój nr 4 i 4a; 34-100 Wadowice

785 051 374

wadowice@marr.pl

Partner wiodący

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

33 847 54 75

strefaefektywnejtransformacji@szih.pl

Partner

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów

575 606 511

set@tozch.edu.pl

Kontakt

Parter wiodący

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelicka 1
1 piętro, pokój nr 4 i 4a
34-100 Wadowice

785 051 374

wadowice@marr.pl

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (MARR S.A.). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków lub przez e-mail: iod@marr.pl Klauzula informacyjna: pobierz

Partnerzy:

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

33 847 54 75

strefaefektywnejtransformacji@szih.pl

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów

575 606 511

set@tozch.edu.pl

Skip to content