Logo MARR

Strefa

efektywnej transformacji

Pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, szkolenia, doradztwo, dotacje

Wsparcie finansowe z usługami szkoleniowymi i konsultacyjnymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotacje na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Oferujemy

identyfikacja potrzeb uczestników

subsydiowane zatrudnienie, staże

wsparcie inicjatyw zwiększających zawodową mobilność geograficzną

dotacje na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

indywidualne porady zawodowe i psychologiczne

wsparcie
trenerskie

podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji lub kompetencji (szkolenia)

wsparcie adaptacyjne dla pracowników

pośrednictwo pracy i monitorowanie rynku pracy

warsztaty grupowe – program SPADOCHRON

wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby, które należą do co najmniej jednej z grup:

1 pracownicy zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych,

2 osoby nieaktywne zawodowo (tj. bierne zawodowo) zamieszkujące we wspólnym gosp. domowym z osobami o których mowa w pkt. 1

3 osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej na obszarze Małopolski Zachodniej (bez względu na status na rynku pracy)

4 pracodawcy z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, tj. dla pracodawcy u których przeważającym PKD (wskazanym we właściwym rejestrze) jest:

– sekcja B Górnictwo i wydobywanie (Działy 05, 06, 07, 09)

 • Dział 05 – Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego
 • Dział 06 – Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Dział 07 – Górnictwo rud metali
 • Dział 09 – Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

– sekcja C – 28.92 Z (Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa),

– sektory i podsektory energochłonne – zgodnie z Informacją Prezesa URE to: 24.10, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.51, 20.13, 17.11, 17.12, 19.20, 23.14., 20.11

 • 24.10 Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
 • 24.42 A Produkcja aluminium hutniczego
 • 24.42 B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • 24.43 Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • 24.44 Z Produkcja miedzi
 • 24.45 Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
 • 24.51 Z Odlewnictwo żeliwa
 • 20.13 Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 17.11 Z Produkcja masy włóknistej
 • 17.12 Z Produkcja papieru i tektury
 • 19.20 Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • 23.14 Z Produkcja włókien szklanych
 • 20.11 Z Produkcja gazów technicznych.

Wsparcie może być kierowane do ww. osób, które pracują lub mieszkają lub uczą się na terenie Małopolski Zachodniej. Osoby wskazane w pkt 1 pracują lub pracowały w branżach wskazanych w pkt 4.

Cel projektu

Celem projektu jest złagodzenie skutków transformacji poprzez kompleksowe wsparcie 885 UP (w tym 488 K) zamieszkujących lub uczących się lub pracujących na terenie Małopolski Zachodniej (powiaty: powiat chrzanowski, powiat olkuski, powiat oświęcimski, powiat wadowicki) należących do jednej z grup: pracownik dotknięty procesem transformacji energetycznej z branż/ sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych (pracownik zagrożony zwolnieniem, przewidziany do zwolnienia, zwolniony z przyczyn niedotyczących pracownika), osoba nieaktywna zawodowo zamieszkująca we wspólnym gospodarstwie z osobami ww., osoba zainteresowana założeniem działalności gospodarczej na terenie Małopolski Zachodniej bez względu na status na rynku pracy oraz 25 pracodawców z branż/ sektorów podlegających transformacji w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.#FunduszeEuropejskie

Wartość całkowita projektu: 19 999 854,17 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 16 999 475,83 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 1 999 938,34 zł
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy

 

Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Projekt „Strefa efektywnej transformacji” jest realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA (Partner projektu) w partnerstwie.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w tygodniowych cyklach od poniedziałku do piątku (w piątki do godziny 12:00).

Jednocześnie informujemy, że w lipcu 2024 r. (od 01.07.2024 r.) limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 6 osób w przypadku Partnera projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów.

Nabory prowadzone są odrębnie przez Partnera wiodącego oraz Partnerów projektu (szczegóły w Regulaminie projektu).

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie Partnera wiodącego, tj. Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu.

szih

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu

tozch

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

Rezultaty

Umożliwienie 885 osobom bezrobotnym, biernym zawodowo, zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, a także ich nieaktywnych zawodowo członków rodzin i osobom chcącym założyć DG bez względu na status na RP możliwość przekwalifikowania się, zdobycia nowych kwalifikacji / kompetencji / umiejętności, podjęcia pracy lub założenia działalności gospodarczej, co złagodzi negatywne skutki transformacji.

Aktualności

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 29 lipca 2024 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00 ogłasza nabór Biznesplanów do projektu „Strefa efektywnej transformacji” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej; Działanie 8.1 – Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.


Niezbędne dokumenty:

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Strefa efektywnej transformacji”.

Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A. /biurze projektu w Wadowicach
 • na stronie internetowej projektu https://set.marr.pl/

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: 785 058 177, 668 379 988


Do Biznesplanu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi na stronie projektu przez Partnera wiodącego:

 1. potwierdzenie skorzystania z usługi szkoleniowej, co najmniej w wymiarze 80 % (certyfikat wydany po szkoleniu),
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Biznesplanu – Oświadczenie o pomocy de minimis),
 3. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem – zgodne z danymi z punktów opisowych w Biznesplanie),
 4. zbiór oświadczeń/zaświadczeń (zał.  4 do Biznesplanu – Oświadczenia):
  – oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
  – oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o braku podwójnego finansowania z FST (np. z programu Śląskiego), środków oferowanych w ramach EFS+, EFRR oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
  zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych (ważne przez 30 dni od dnia wydania),
  – oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
  – oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzymuje środki w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie była prowadzona przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.
 5. Uczestnik/Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień

Biznesplan, powinien zawierać co najmniej:

 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.),
 • plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych klientów) oraz konkurencji na rynku,
 • harmonogram realizacji zaplanowanych działań.

Miejsce i sposób składania Biznesplanów:

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wadowicach, ul. Karmelicka 1 (w godzinach pracy biura: poniedziałek 8:00-15:00) lub pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (decyduje data wpływu do biura projektu w Wadowicach).

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w Wadowicach w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru w Regulaminie.


Zasady przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną:

 1. dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym/podpisem zaufanym ePUAP,
 2. zasady rekrutacji pocztą elektroniczną są tożsame z zasadami rekrutacji złożenia osobistego składania dokumentacji w biurach projektu, tj. wszystkie dokumenty niezależnie od sposobu dostarczenia muszą wpłynąć w godzinach pracy biura (poniedziałek 8:00-15:00) w terminach rekrutacji,
 3. zaleca się kontakt telefoniczny z personelem Partnera MARR w Wadowicach w celu potwierdzenia wpływu dokumentów,
 4. dokumenty należy przesłać na adres e-mail: wadowice@marr.pl

Tryb składania Biznesplanu:

Biznesplan wraz z załącznikami powinien być przygotowany w 1 egzemplarzu wypełnionym komputerowo, czytelnie w języku polskim. Przed złożeniem, Biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w Biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Załączniki wymagane do Biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Lista członków Komisji Oceny biznesplanów – I edycja  –  załącznik do pobrania

Jednocześnie informujemy, że w lipcu 2024 r. (od 01.07.2024 r.) limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 6 osób w przypadku Partnera projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów.

Informujemy, że w czerwcu 2024 r.w przypadku Partnera projektu Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. limit miejsc dla osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej został wyczerpany.

Informujemy, że w czerwcu 2024 r. (od 03.06.2024 r.) limit osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej będzie wynosić 5 osób w przypadku Partnera projektu. Limity osób u pozostałych Partnerów projektu znajdują się na stronach Partnerów.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2024 r. od godziny 8:00 do godziny 15:00 ogłasza nabór Biznesplanów do projektu „Strefa efektywnej transformacji” realizowanego w ramach Priorytetu 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej; Działanie 8.1 – Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, typ projektu A: kompleksowe programy transformacji i wsparcia na rynku pracy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Niezbędne dokumenty:

Warunki ubiegania się o udział w projekcie oraz uczestnictwa w nim zostały określone w Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w projekcie „Strefa efektywnej transformacji”.

Regulamin znajduje się:

 • w siedzibie MARR S.A. /biurze projektu w Wadowicach
 • na stronie internetowej projektu https://set.marr.pl/

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt: 785 058 177, 668 379 988


Do Biznesplanu należy załączyć następujące dokumenty, zgodne ze wzorami podanymi na stronie projektu przez Partnera wiodącego:

 1. potwierdzenie skorzystania z usługi szkoleniowej, co najmniej w wymiarze 80 % (certyfikat wydany po szkoleniu),
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie onieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. 2 do Biznesplanu – Oświadczenie o pomocy de minimis),
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznes Planu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. 3 do Biznesplanu – Formularz pomocy de minimis),
 4. szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (zał. 4 do Biznesplanu – Zestawienie towarów i usług),
 5. dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem – zgodne z danymi z punktów opisowych w Biznesplanie),
 6. zbiór oświadczeń/zaświadczeń (zał.  6 do Biznesplanu – Oświadczenia):
  – oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (dotyczy wyłącznie UP, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu oraz osób, które prowadziły działalność poza terytorium Polski),
  – oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o braku podwójnego finansowania z FST (np. z programu Śląskiego), środków oferowanych w ramach EFS+, EFRR oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej,
  zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych (ważne przez 30 dni od dnia wydania),
  – oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nietoczeniu się przeciwko UP postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań,
  – oświadczenie potwierdzające, że działalność gospodarcza, na którą
 7. Uczestnik/Uczestniczka projektu otrzymuje środki w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie była prowadzona przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.Uczestnik/Uczestniczka projektu może załączyć inne dokumenty, które są istotne z punktu widzenia ocenianego Biznesplanu, np. umowy przedwstępne, umowy o współpracy, kserokopie uprawnień

Biznesplan, powinien zawierać co najmniej:

 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • szacunkowy budżet przedsięwzięcia (tj. ogólne kategorie wydatków niezbędne do poniesienia w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej szacowane przychody z działalności gospodarczej oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowana dotacja (np. pożyczki, środki własne itp.),
 • plan marketingowy, w tym opis rynku, na który planowane jest wejście z uruchamianą działalnością (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb potencjalnych klientów) oraz konkurencji na rynku,
 • harmonogram realizacji zaplanowanych działań.

Miejsce i sposób składania Biznesplanów:Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wadowicach, ul. Karmelicka 1 (w godzinach pracy biura: pn – czw 8:00-15:00, pt 8:00-12:00) lub pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną (decyduje data wpływu do biura projektu w Wadowicach).

W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w Wadowicach w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru w Regulaminie.

Zasady przesyłania dokumentów pocztą elektroniczną:

 • dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem kwalifikowanym/podpisem zaufanym ePUAP,
 • zasady rekrutacji pocztą elektroniczną są tożsame z zasadami rekrutacji złożenia osobistego składania dokumentacji w biurach projektu, tj. wszystkie dokumenty niezależnie od sposobu dostarczenia muszą wpłynąć w godzinach pracy biura (poniedziałek – czwartek 8:00-15:00, w piątek do godz. 12:00) w terminach rekrutacji,
 • zaleca się kontakt telefoniczny z personelem Partnera MARR w Wadowicach w celu potwierdzenia wpływu dokumentów,
 • dokumenty należy przesłać na adres e-mail: wadowice@marr.pl

Tryb składania Biznesplanu:

Biznesplan wraz z załącznikami powinien być przygotowany w 1 egzemplarzu wypełnionym komputerowo, czytelnie w języku polskim. Przed złożeniem, Biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w Biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Załączniki wymagane do Biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.

Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru Biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.

Informujemy, że w maju 2024 r.w przypadku Partnera projektu Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. limit miejsc dla osób zakwalifikowanych do projektu zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej został wyczerpany.

Kontakt

Partner Projektu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

ul. Karmelicka 1; I piętro, pokój nr 4 i 4a; 34-100 Wadowice

785 058 177, 785 051 374

wadowice@marr.pl

Partner wiodący

Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim

33 847 54 75

strefaefektywnejtransformacji@szih.pl

Partner

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie

ul. Kanałowa 21, 32-500 Chrzanów

575 606 511

set@tozch.edu.pl

Skip to content